Anmälan attefallshus – mer komplicerat än de flesta tror

För att bygga ett attefallshus måste man skicka in en anmälan till den lokala byggnadsnämnden för att få startbesked. Att börja bygga utan startbesked kan bli dyrt. Men något bygglov behövs inte.  Ordet ”anmälan” är missledande. Att sammanställa alla ritningar/handlingar som krävs är inte en enkel och snabb process som man kan tro. Byggnadsnämnderna kommer nämligen att göra samma prövning som för ett bygglov och kraven på dokumentation är i princip desamma.

Fel – kraven på dokumentation är högre vid en anmälan, speciellt om attefallshuset ska användas som bostad. En anmälan måste då också innehålla dokumentation som visar att attefallshuset uppfyller kraven för en bostad. Dessa specifika krav finns i PBL, BBR och EKS. Exempel på krav som ska uppfyllas är tillgänglighets- och brandsäkerhetskraven. Dessa krav är svårare att uppfylla på en liten yta på drygt 20 kvm som många attefallshus utgör. En anmälan för attefallshus måste m.a.o innehålla de ritningar som krävs vid bygglovsansökan och de ritningar/handlingar som brukar efterfrågas vid det tekniska samrådet när man sökt och fått bygglov.

Under året har man i tidningsartiklar läst om besvikna fastighetsägare som har haft förväntningar på en betydligt enklare process. Fördelen och syftet med att bygga attefallshus är att de får byggas i strid mot detaljplaner och områdesbestämmelser. De kan t ex byggas på prickmark eller på fastigheter där man redan utnyttjat hela byggrätten. Enklare att ansöka/anmäla är det inte, speciellt inte i förhållande till en vanligt bygglov. 

Anmälan attefallshus – olika kommuner olika kontroll

Något som ytterligare kompliceras anmälningsförfarandet är att alla kommuner tolkar kraven olika. Det medför i praktiken, för den sökande, att kommuner efterfrågar olika handlingar. Det finns alltså inte något enhetligt syn eller övergripande gemensamt arbetsätt mellan olika kommunala byggnadsnämnder. Det kan vara stor skillnad mellan olika kommuner. Vår erfarenhet är att glesbygdskommuner inte kontrollera lika noggrant att kraven uppfylls som storstadskommunerna.

I en anmälan för attefallshus måste man ange om attefallshuset ska användas som komplementbyggnad (t ex gästhus, ateljé eller kontor) eller komplementbostadshus (permanent bostad). De är betydligt fler ritningar/handlingar som krävs för ett komplementbostadshus. Om man avser att installerar kök eller ansluta vatten tolkar vissa kommuner att anmälan gäller ett komplementbostadshus oavsett vad man angivit i anmälan. Detta eftersom attefallhuset kan komma användas som bostad. M.a.o om du planera inreda ditt gästhus pentry och/eller wc kräver vissa kommuner att det ska uppfylla samtliga samtliga krav för ett komplementbostadshus, trots att det ska användas som gästhus.

Anmälan attefallshus – vilka ritningar och handlingar efterfrågas

På kommunernas hemsidan brukar det stå vilka handlingar som efterfrågas. Ritningarna ska vara skalenliga, måttsatta och fackmannamässiga.

Ritningar/handlingar som alltid efterfrågas är:

 • Anmälningsblankett
 • Planritning 1:100
 • Fasadritningar 1:100 (ibland med färgsättning också)
 • Sektionsritning 1:100
 • Situationsplan 1:400 eller 1:500 som bygger på en nybyggnadskarta
 • Konstruktionsritningar (typsektion, kritiska snitt) alt teknisk beskrivning
 • Godkännande av grannar om närmare än 4,5m

Handlingar som kan efterfrågas (olika från kommun till kommun)

 • Förslag till kontrollplan (ibland förslag på kontrollansvarig)
 • Planritning 1:100, möblerad med funktionsmått som redovisar tillgänglighet
 • U-medelvärdesberäkning
 • Brandskyddbeskrivning
 • Redovisning av vatten- och avloppslösning
 • Ventilationsredovisning
 • Intyg på CE-märkning av eldstad
 • Markplaneringsritning
 • Intyg från sakkunnig angående tillgänglighetskrav

Ytterligare ansökningshandlingar kan tillkomma  t ex om det krävs strandskyddsdispens, ansökan för avlopp och vatten eller uppvärmning.

Alltså, en anmälan för ett attefallshus kan vara en omständlig och svår process för en lekman. Många gånger mer komplicerad än ett bygglov men mycket beror på vad den lokala byggnadsnämndem väljer att kontrollera och vilka handlingar/ritningar de kräver in.

I våra ritningspaket ingår förstås alla ritningar och handlingar som krävs för en komplett anmälan, förutom de handlingar/intyg som måste göras på plats.

Share