ETT ATTEFALLSHUS ISOLERING  OCH VILKEN STOMME SKA MAN VÄLJA

STOMME OCH ISOLERING HÄNGER IHOP

Ett bra isolerat attefallshus förutsätter att man bygger med rätt trästomme. Dimensionen på stommen väljs i första hand för att erhålla en välisolerad byggnad men också för rätt bärförmåga. I väggar med träkonstruktion är bärförmågan för det mesta mer än väl tilltagen.

ENERGIKRAV

Energikraven i Boverkets byggregler (BBR) måste alltid uppfyllas och enligt byggreglerna får en byggnad inte använda mer än ett visst antal kilowattimmar per kvadratmeter och år. Kravet på specifik energianvändning är olika beroende på var i Sverige byggnaden är belägen, om det är en bostad eller lokal, och om den värms upp med el eller inte. Boverket har delat Sverige i tre olika klimatzoner. Rockwoll (leverantör av isoleringsmaterial) rekommenderar exempelvis att en yttervägg i klimatzon 3 (södra Sverige) bör ha ett U-värde på 0,13 och då blir isoleringstjockleken ca 300mm.

ENERGIBEHOV

För hus som har en golvyta större än 50 kvm är det byggnadens totala energibehov som är avgörande. För byggnader med mindre yta än 50 kvm är det klimatskalet (väggar, fönster, dörrar och tak) som får ha ett maximalt u-värdet på 0,33 w/m2,K. Ett attefallsbyggnad med stomme på 120mm med korresponderande isolering har endast ett U-värde på 0,35W/m2 K så ett sådant hus kommer troligtvis inte uppfylla Boverkets energikrav för en permanent bostad. I så fall måste man kompensera med väldigt mycket mer isolering i tak och golvbjälklag.

FRAMTIDENS ENERGIKRAV

Dagens energikrav kommer successivt höjas. Det finns ett EU-direktiv att byggnader som färdigställts 2020 ska ha nära-noll energianvändning.

MAXIMAL BYGGNADSYTA

Attefallshus och friggebodar har en begränsad maximal byggnadsyta, 25 respektive 15 kvm. Ju tjockare och mer välisolerade husen konstrueras och byggs desto mindre blir golvytan. Av klimat- och miljöskäl hade det varit bättre om de hade haft en begränsning i boarea och inte i byggyta, något som uppmuntrat till att välja stommar med mer isolering. I skrivande stund ligger det förslag på att utöka den maximal byggnadsytan till 30 kvm men inget är ännu beslutat

DET MEST ISOLERADE HUSET PÅ MARKNADEN

BimHouse har idag åtminstone två stomalternativ till varje hus 145(+45)mm samt 120(+45)mm. Vi kan också erbjuda attefallhus på förfrågan med en stomme på 170(+45)mm. Att öka stomdimensionen från 145 till 170 mm medför att det genomsnittliga U-värdet ökar med ungefär 3-4%. Många av våra hus har stora fönsterpartier. En kvadratmeter fönster släpper ut ungefär lika mycket värme som 4 kvm vägg, dvs det är viktigt att välja fönster med lågt U-värde för att få ett energismart hus.

Egentligen borde ju en komplementbostadshus som ska vara en bostad ha lika bra isolering som en villa. Men det kan vara svårt att rymma alla funktioner på den lilla golvyta som återstår då väggarna fullisolerats – men det går. Till ett gästhus eller ateljé som ska användas sommartid kan en 120-stomme räcka.

Share