ATTEFALLSHUS REGLER OCH ANMÄLAN

Attefallshus regler är många och svåra att tolka. Trots att attefallshus inte kräver bygglov är det i princip samma regler som gäller som för bygglovspliktiga hus. Syftet med alla regler och krav är gott. Att bostäder i Sverige ska vara trygga, säkra och funktionella att bo i. Och vackra!

OBS! Regeringen föreslår att attefallshus ska kunna var 30 kvm från den 1 mars 2020 men det gäller troligtvis bara hus som uppfyller kraven för komplementbostadshus

Kontrollera först med den lokala byggnadsnämnden

Tänk på att allra först kontrollera med er kommun att ni får bygga på er fastighet. Vissa områden är undantagna och endast er kommun kan svara på om det är möjligt för er att nyttja bygglovfrihetenByggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Områden som är  värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kan vara undantagna. Områden i närhet av järnvägsspår och flygplatser är undantagna.

ATTEFALLSHUS REGLER  - BYGGNADENS UTFORMNING

Byggyta maximalt 25 kvm (30 kvm efter 1 mars 2020)

Byggarean får maximalt vara 25 kvm. Boytan blir då ca 19-21 kvm beroende på väggtjocklek. Vid beräkning av byggnadsarea ska bl. a följande inte räknas in:
– Normalt takutsprång (<50 cm)  m.a.o takutsprång större än 50 cm räknas in i byggarean
– Yttertrappa vid entré
– Mindre skärmtak i anslutning till entré
– Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån exempelvis ljusschakt, källaryttertrappa

Byggnadshöjd 4 m

Nockhöjd får inte vara högre än 4,0 räknat från medelmarknivå. Grunden, platta på mark eller plintar påverkar inte byggnadshöjden utan det är ett medelvärde av markens nivå närmast husfasaden som byggnadshöjden räknas från. Källare är tillåten.

Krav på energianvändning och ventilation

För komplementbyggnaden ställs inga energikrav men för komplementbostadshuset ställs krav på klimatskalet (väggar, fönster, dörrar och tak). Det genomsnittliga u-värdet får dessa byggnadsdelar får max vara 0,33 w/m2,K. En trästomme på 120 mm med ut och invändig panel har ett U-värde på cirka 0,35 w/m2,K. Ett komplementbostadshus ska också ha en fungerande mekanisk ventilation, med tilluftsdon och mekaniskt styrd frånluft.

ATTEFALLHUS REGLER  - PLACERING AV HUSET

Prickad mark

Du får uppföra ett attefallsbyggnader även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

4,5 meter till tomtgräns

Attefallshuset får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte de berörda grannarna medger det. Om grannen godkänner en placering närmare än 4,5 m krävs det ändå ett bygglov från byggnadsnämnden. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Krav på brandskydd – minst 8 meter mellan byggnader

Ligger attefallshuset närmare huvudbyggnaden än 8 meter gäller specifika brandkrav eftersom det finns risk för brandspridning. Det är olika brandkrav beroende om det är komplementbyggnad eller en komplementbostadhus och hur långt det är mellan husen. Om ett komplementbostadhus ska ligga närmare än 2 m från huvudbyggnaden får det inte finnas oklassade fönster i någon av byggnadernas motstående sidor. Kolla alltid upp brandskyddsreglerna om du skall bygga närmare än 8 meter från huvudhuset. Reglerna för skydd mot brandsprindning finns i BBR 5:6.

Huset skall ligga i omedelbar närhet

”Omedelbar närhet” är inte dikt an mot huvudbyggnaden. Det blir då en tillbyggnad. Det finns också rättsfall som säger att 70 m är för långt bort.

Krav på att det redan finns en bostad på tomten

Ett attefallshus är alltid en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus, dvs ett komplement till en tidigare bostad. Det måste alltså finnas en bostad på fastigheten sedan tidigare. Det ska vara ett en-tvåbostadshus men inte ett flerbostadshus. Det kan vara ett fritidshus såväl som en villa.  

Attefallshus och friggebod på samma fastighet

Det är möjligt att dela upp ytan på två eller flera byggnader, så att man kan ha ett hus på 20 m² och en byggnad på 5 m². Det är också möjligt att på samma fastighet uppföra både ett attefallshus och en friggebod. De måste emellertid vara separata byggnader och får inte sitta ihop.

Strandskydd

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag, gäller förstås också.

 

 

ATTEFALLSHUS REGLER - HUSETS ANVÄNDNING

Komplementbostad eller komplementbyggnad – stor skillnad på krav

Om huset ska användas som permanentbostad ska det uppfylla specifika krav enligt PBL, BBR och EKS. Med permanent boende avses att man bor där stadigvarande och är skriven på adressen. Samma krav som gäller för vanliga bostadshus gäller då. Exempel på krav som ska uppfyllas är tillgänglighets – och brandssäkerhetskraven.

Det ställs inte alls samma krav på om det är gästhus, förråd, eller ateljé. Då kallas det för komplementbyggnad och kraven är mildare. I sin anmälan måste man redovisa om det är ett hus permanent boende eller en komplementbyggnad man vill bygga.

ATTEFALLSHUS REGLER - FORMELLA KRAV PÅ ANMÄLAN

Det är samma formella krav på en anmälan och en bygglovsansökan. Du ska visa att alla tekniska krav blir kontrollerade i projektet. Det gör du genom att skicka med ritningar, beskrivningar och kontrollplan.
Detta är handlingarna som krävs i anmälan

Ansökningsblankett
Situationsplan, skala 1:400 eller 1:500 (Byggnaden inritad på en nybyggnadskarta )
Planritningar, skala 1:100
Sektionsritningar, skala 1:100
Fasadritningar, skala 1:100
Förslag till kontrollplan, och om det behövs avtalad certrifierad kontrollansvarig

Det skiljer sig från kommun till kommun vilka handlingar som ytterligare krävs. Kommunerna kan också kräva:
U-värdesmedelberäkning (genomsnittlig u-värde flör samtliga byggnadsdelar som tak, fönster, väggar, dörrar och golv)
Konstruktions- och dimensioneringsberäkningar
Teknisk beskrivning (uppgifter om byggnadens bärande stomme, energihushållning, ventilationssystem, vatten- och avloppsinstallationer)

Ritningarna skall vara fackmässigt utförda, måttsatta och skalenliga
Vid köp av ritningar och konstruktionshandlingar från oss är det enkelt att färdigställa de handlingar som kommunen kräver

Krav på kontrollplan men inte kontrollansvarig

Normalt krävs inte en kontrollansvarig men byggnadsnämnden kan besluta att det behövs. Däremot krävs en kontrollplan. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras.

Attefallshus och friggebod på samma fastighet

Det är möjligt att dela upp ytan på två eller flera byggnader, så att man kan ha ett hus på 20 m² och en byggnad på 5 m². Det är också möjligt att på samma fastighet uppföra både ett attefallshus och en friggebod. De måste emellertid vara separata byggnader och får inte sitta ihop.

Startbesked och slutbesked

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. För att ta i bruk byggnaden ska man först få ett slutbesked. Startbesked och slutbesked är obligatoriska moment.

En granne kan inte överklaga startbeskedet

Det är endast sökanden (byggherren) i ett bygglovsärendet som kan överklaga ett beslut om startbesked. ”Ett beslut om startbesked får överklagas endast av sökanden eller anmälaren i ärendet.” PBL 13 kap. 15 §. Grannen kan däremot anmäla sin granne till kommunen och ifrågasätta om det nyuppförda huset följer lagen och föreskrifterna. Byggnadsnämndens har ett tillsynsansvar och måste då pröva frågan om de ska ingripa eller inte. Men enligt Europakonventionen har enskilda rätt att få sina civila rättigheter och skyldigheter prövade av domstol om detta också gäller rätten att överklaga ett startbesked är ännu inte prövat. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg hade fram till den sista mars i år (2016)  beviljat blott 24 komplementbostadshus. Mari von Sivers, byggnadsinspektör i Göteborg tror att många villaägare blir avskräckta när de ser vilka regler som gäller för attefallshusen (GT- 2016-04-26). Vi på BimHouse gör det enklare att bygga attefallshus med hjälp av våra olika ritningspaket.

Kompletta regler finns att läsa på Boverket

Share