BYGGA ATTEFALLSHUS - EN CHECKLISTA I 12 STEG

1. Varför vill du bygga attefallshus?

Det viktigaste är att det du gör på din tomt är rätt tänkt från början till slut. Med råd från en arkitekt som har både gestaltnings- och byggkunskaper får du hjälp med hur du ska passa in en ny byggnad på tomten och hur du kan maximera funktioner på ett estetiskt sätt. En arkitekt ställer frågor och ger svar - dialogen kan resultera i att du får dina idéer bekräftade men kan också utveckla dem till något helt annat. Poängen är att slutresultatet ska uppfylla dina drömmar och överraska dig positivt.


2. Kontakta kommunen - får du bygga attefallshus på din fastighet?

Den som tänker starta ett byggprojekt bör kontakta den lokala byggnadsnämnden och ta reda på om det är tillåtet att uppföra en ny byggnad eller tillbyggnad på den tilltänkta platsen. Det gäller att ta reda på vilka planbestämmelser som finns för fastigheten. Om detaljplan saknas kan det t ex finnas en äldre avstyckningsplan eller en stadsplan. Hur bygglovshandlingarna skall utformas skiljer sig något från kommun till kommun. Det är samma lagstiftning som reglerar bygglovshanteringen, men kommunerna har möjlighet att tolka plan- och bygglagen något olika utifrån respektive kommuns övergripande mål för utveckling, bevarande och hållbart byggande. Kommunens översiktsplan anger inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

På respektive kommuns hemsida finns det instruktioner för hur en bygglovsansökan skall utformas. Många kommuner har också anslutit sig till den interaktiva web-tjänsten Bygglovsguiden »


3. Permanet bostad eller gästhus

Det är stor skillnad på krav och regler om du ämnar bygga ett gästhus eller permanentbostad. Läs mer om komplementbostadshus och komplementbyggnader och vad som gäller.


4. Välja hus - nyckelfärdig eller lösvirke?

Slutkostnaden för ett nyckelfärdigt attefallshus är, än så länge, alltid dyrare än ett lösvirkesbyggt. Flexibiliteten, dvs möjligheten att göra förändringar och förbättringar efter personliga önskemål är också kostsamma. Nyckelfärdigt hus som massproduceras kan eventuellt konkurrera prismässigt men det är blir inget unikt personligt hus anpassat efter omgivningen. Kostnaden för att ta hjälp av en arkitekt och få kompletta ritningar och anlita en snickare att uppföra huset är betydligt lägre än att köpa ett färdigbyggt hus. 3D-visualiseringar och 3D-modeller gör det möjligt att uppleva och jämföra olika hus på ett helt nytt sätt. Låt er inte längre förledas av vidvinkelbilder, gå istället in i ert drömhus med hjälp VR-teknik.


5. Ritningar och övriga handlingar - vilka behövs för anmälan?

När man ska bygga attefallshus är det olika ritningar som krävs beroende på vilket stadie man är i byggprocessen. Förutom de ritningar som den lokala byggnadsnämnden efterfrågar vid anmälan behöver den som ska bygga huset handlingar som beskrivern detaljerat hur det ska byggas. Beroende på vilken kommun man ska bygga i kräver de också kompletterande handlingar t ex teknisk beskrivning, u-värdesberäkning, dimensioneringsberäkning och förslag på kontrollplan. Här finns exempel på de attefallshus ritningar och övriga handlingar som behövs.


6. Budget och pris

En attefallstillbyggnad eller hus kostar mellan 300.000 - 1 miljon kronor. Det är stora skillnader mellan olika leverantör. Prisskillnaden kan ibland vara oförklarligt stor. Badrum och kök som krävs i komplementbostadshus är dyra att bygga och är en liten del av förklaringen till den stora skillnaden. Jämför! Vad ingår och hur är husen byggda? Vad har väggarna för U-värde? Hur är det möjligt med så stor prisskillnad! Vi vet A) hur lång tid det ska ta att bygga, B) hur mycket materialet kostar samt att det finns regler och förordningar som styr C) hur huset ska byggas? Vi är öppna med den information, därför redovisar vi alltid hur mycket och vilket material våra hus består av. Informationen finns på våra hussidor. Läs här en utförlig redogörelse om ett attefallshus pris


7. Bygga attefallshus själv eller anlita hantverkare

Med BimHouse bygghandlingar som underlag är det enkelt att handla upp hantverkare eftersom ritningar och materiallistor beskriver i detalj vad som ska byggas och hur mycket material som krävs. Ditt husbygge bli smart och mycket prisvärt. Obs glöm ej att skriva kontrakt med en snickare/byggfirma:
http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/entreprenadkontrakt-abs-09

Bygga själv? Våra tydliga vägguppställningar och 3D-modeller på hus & stomme gör att det blir det enkelt att bygga huset.


8. Startbesked

Innan du börjar bygga måste du få ett startbesked från den lokala byggnadsnämnden. Startbesked gäller i två år. Att bygga utan startbesked kan innebära att kommunnen utfärdar en sanktionsavgift.


9. Platta på mark eller plintar

Platta på mark är den vanligaste formen av grundläggning. Det är också möjligt att lägga huset på plintar eller plattor vilket är en mer ekonomisk lösning på kort sikt.  Grundläggning på grus eller makadambädd är nästan lika bra som grundläggning på berg. Vid grundläggning på dålig mark som lera eller annat fuktbindande material är tjälskjutning ett problem. Det finns då i huvudsak två alternativ: 1) plintar som förs ner till frostfritt djup eller 2) gräva ur och ersätta det dåliga  fuktbindade materialet med väldränerat icke tjälskjutande material.


10. Isolering, stomme och u-värde

Ett bra isolerat hus förutsätter att man bygger med rätt trästomme. Dimensionen på stommen väljs i första hand för att erhålla en välisolerad byggnad men också för rätt bärförmåga. Tänk också på att väggar och golv kräver annan stomkonstruktion om badrummet ska vara kaklat. Vad det gäller isolering och tjocklek på stommen är det stor skillnad mellan olika leverantörer. Jämför! Läs mer attefallshus isolering och stomval.


11. Inredning och planlösning

12. Slutbesked

Innan du tar byggnaden i anspråk måste du erhålla ett slutbesked. Du lämnar in en begäran om slutbesked till din byggnadsnämnd och för att de ska kunna utfärda ett slutbesked ska de kontrollera att det som du uppgivit i startbeskedet överenstämmer med verkligheten.


12. Inflyttning

Äntligen!

 

 

Share