KOMPLEMENTBOSTADSHUS - VILKA ÄR KRAVEN?

Ett komplementbostadshus är en av flera lösningar för bostadsproblemet och kan fungera bra som ett tonårsboende eller studentboende. Men för att huset ska bli godkänt i byggnadsnämnden som en bostad är det mer komplicerat än vad de flesta känner till. Attefallshus är alltid en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus, dvs ett komplement till en tidigare fastighet. Det måste alltså finnas en bostad på fastigheten sedan tidigare. 

Om det ska användas som bostad ska det uppfylla specifika krav enligt PBL (plan- och bygglagen), BBR (Boverkets Byggregler) och EKS (Boverkets konstruktionsregler). Bostaden benäms som ett komplementbostadshus enligt reglerna. Det ställs inte alls samma krav om det ska användas som t ex gästhus, förråd, eller ateljé. Då kallas det för komplementbyggnad och kraven är mildare. Till byggnadsnämnden måste man i sin anmälan redovisa om det är ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad man vill bygga.

Vilka krav ska då komplementbostadshuset uppfylla? Det är en mängd krav, ganska svåra att förstå som lekman, som vi här ska försöka att förklara:

 Som bostad:

 • ska uppfylla estetiska krav på god form, färg, material, liksom lämplighet vilket betyder att huset ska passa in i omgivningen samt att planlösningen ska ge rätt bostadsfunktioner och att dessa är tillgängliga (se Bostadskrav, nedan).
 • att energihushållning och värmeisolering uppnås. Det finns ett modifierat energikrav vilket är ett genomsnittligt värde på klimatskalet på max 0,33 W/kvm, K.
 • att bärförmåga, stadga och beständighet uppfylls. Det betyder t ex att huset ska dimensioneras, beräknas och redovisasenligt gällande konstruktionsregler.
 • att säkerhet i händelse av brand uppnås. En mängd bestämmelser styr brandssäkerhetskraven, t.ex avstånd mellan hus, storlek på fönsterytor, brandklasser på material.
 • att skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. uppfylls. Detta betyder att ventilation ska utformas med mekaniskt luftflöde på 0,35 l/s per kvm golvarea, badrum/våtrum ska byggas fuktsäkert, vatteninstallationer ska utformas säkert, t ex med rätt lägsta och högsta temperatur på varmvattnet. Avlopp ska anslutas till kommunens avlopp eller till enskilt avlopp
 • att säkerhet vid användning åtföljs. Bostaden ska utformas så att fallrisk, klämrisk mm elimineras. Ett exempel är att fönster med lägre bröstning än 60 cm ska ha säkerhetsglas.
 • att skydd mot buller uppnås. T ex ska avståndet till järnväg ska vara minst 30 m.
 • får inte påverka grundvattnet eller omgivningen med fara för hälsa och säkerhet eller innebära betydande olägenhet.

 Så här specificerat är bostadskravet (komplementbostadshus):

 • Ett komplementbostadshus ska uppfylla kraven för en komplett bostad:
 • Utrymme för personlig hygien
 • Inredning och utrustning för personhygien
 • Inredning och utrustning för matlagning minst 1,80 meter bred
 • Plats för ytterkläder i kapphylla minst 0,4 meter brett
 • Utrymme för förvaring minst 1,20 meter bredd
 • Tillgång till låsbart utrymme utomhus att förvara säsongsutrustning i
 • Tillgång till förråd i närheten för förvaring av t ex cykel
 • Tillgång till tvättstuga om det saknas tvätt- & torkmöjlighet i bostaden

Tillgänglighetskrav komplementbostadshus:

Dessa ska vara fullständigt uppfyllda i komplemenbostadshuset.

Tillgänglighetskraven är betydligt svårare att beskriva kortfattat. I BBR finns bestämmelser som reglerar storlek på dörröppningar, avstånd mellan vägg och möbler, svängrum framför dörrar, i rum mm. Utrymme för rullstol och medhjälpare skall finnas i WC/Dusch men också t ex också framför säng, vid dörrar och bord. Dessa krav  kan sätta stora käppar i hjulet då alla bostadsfunktioner ska få plats på de ca 20-21 kvm som bostadsytan är.Tillgänglighetsanpassning är inte bara att det ska finnas utrymme för rullstol i badrummet utan det är en hel del andra krav också. En utmärk skrift som ger en översikt finns HÄR. Funktionsmått är ett viktigt begrepp. Tillgänlighet och handikappsanpassning gäller alltså inte bara WC/Dusch. I svensk standard, SS 91 42 21:2006 finns det fler exempel

Under året har man i tidningsartiklar läst om besvikna fastighetsägare som har haft förväntningar på en betydligt enklare process. Fördelen och syftet med att bygga attefallshus är att de får byggas i strid mot detaljplaner och områdesbestämmelser. De kan t ex byggas på prickmark eller på fastigheter där man redan utnyttjat hela byggrätten. Enklare att ansöka/anmäla är det inte, speciellt inte i förhållande till en vanligt bygglov. 

Men såklart, har man koll på allt detta så är det ingen svårighet att utforma en fin attefallsbostad!

 

 

 

Share