NYCKELFÄRDIGT HUS, EKOLOGISKT HUS, STEN- ELLER TRÄHUS – VAD ATT TÄNKA PÅ

22. Bygga ekologiskt hus

Ett allt vanliga säljargument bland husleverantörer oavseett om det är nyckelfärdigt hus eller hus som säljs i byggsats, är att de bygger ekologiska hus, till och med ekologiskt miljövänliga och energisnåla hus. Det är bra att det byggs ekologiska miljövänliga hus men det är skillnad på ord och handling.  För att kunna vara säker på att dessa hus har de egenskaper som utlovas i marknadsföringen måste det vara möjligt att kontrollera vilka material som dessa hus byggs med. Den absoluta majoriteten av alla husleverantörer redovisar  idag inte öppet vilka byggmaterial de använder och inte heller vilka fabrikaten är. Hade de gjort det, skulle det vara möjligt att kontrollera om husen är så miljövänliga som det påstås. Detta skulle vara möjligt genom att kontrollera om de specifika byggmaterialet finns i BASTA. Basta är en databas där man finner produkter som klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll. BASTA är ”ensamt på marknaden om att erbjuda fritt tillgänglig information om trygga materialval.

Mer eller mindre alla husleverantörer marknadsför att de bygger miljövänliga och ekologiska hus, men var försiktig med generaliseringar och ogrundade påståenden.

23. Modernt eller klassikt hus

En tveksam uppdelning som snarare begränsar än tillför. Hus ska anpassas efter de som ska bo i dem, efter platsen/omgivningen. Att välja hus efter behov och funktion och därtill tänka att det ska passa in betyder inte att det ska efterlikna hus i omgivningen. Ett nytt hus måste få representera sin tid, utnyttja modern miljövänlig teknik och byggkonst. Att försöka apa efter t ex ett 20-talshus kan inte göras med vår tids byggtradition utan att bli oäkta och påklistrat, men det nya huset ska förhålla sig på ett respektfullt sätt till de gamla, tillföra något nytt, fint och samstämmigt. Detta är fullt möjligt. Det är det som är arkitekturens väsen.

24. Välja sten eller trähus

Sten såväl som trähus, speciellt massiva trähuskonstruktioner, har sina förespråkare. Både trä och sten har sina för- och nackdelar som är otvetydiga. A) Massivt trä och sten har mycket sämre isoleringsförmåga än vanlig isolering som t ex cellulosaisolering, mineralull eller PIR isolering. B) Det är mycket dyrare att bygga med, både på kort och lång sikt, dvs massivt trä och massivt sten är mer kostsamt än isolering C) Det finns ingen vederhäftig forskning som visar att det är hälsosammare att bo i ett trähus. D) Trä binder kol, genom fotosyntesen lagrar växande träd koldioxid. Genom att avverka skog och använda träden till byggstommar kan ny skog växa upp och binda ännu mer koldioxid, dvs på kort sikt binds mer koldioxid men vissa anser att det bara är att skjuta problemet på framtiden. Sten växer trots allt inte upp igen men det gör träd. E) Massiva sten- och trähus  ger en mer värmetrög byggnad, vilket kan användas för att sänka uppvärmningskostnaden men då krävs också att  man installerar ett speciellt styr- och reglersystem. F) El, VVS och andra installationer är mycket enklare att göra i ett trähus.

25. Bygga passivhus, nyckelfärdigt hus, nollenergihus, plusenergihus, minienergihus eller ett lågenergihus

Att bygga ett välisolerat energisnålt hus är eftersträvansvärt och bra. Men det kan vara stor skillnad mellan ett passivhus och lågenergihus. Det är tveksamt om det lönsamt och mer miljövänligt att bygga ett passivhus till skillnad från ett bra och välisolerat hus eftersom merkostnaden i byggskedet blir förhållandevis stor. M.a.o att isolera en vägg med 500mm isolering istället för 400mm ger en relativt hög merkostnad men minskar inte värmebehovet nämnvärt. Om en målsättningen är minimera energibehovet är det lämpligt att utgå från alla delar av ”Kyotopyramiden”. En bra modell som belyser grundprinciperna för ett energieffektivt byggande, där klimatskalet bara är en del av ett helt system.

IVL Svenska Miljöinstitutet har visat i sin rapport (IVL 2016 Strandparken),  att byggprocess, underhåll och en framtida rivning har lika stor klimatpåverkan som 50 års drift med fjärrvärme vid bygge av ett trähus. Slutsatsen är således att byggprocessens klimatpåverkan måste också beaktas vid bygge av trähus oavsett om det är ett nyckelfärdigt hus eller hyreshus

26. Välja mellan arkitektritat eller nyckelfärdigt kataloghus

Fördelarna med arkitektritat är många. Man har större möjligheter att påverka och får ett unikt hus, ett högre andrahandsvärde. Möjligheten att anpassa huset efter tomten, omgivningen, efter behov och önskemål ger större förutsättningar att påverka slutresultatet. Val av material, utförande, kvalitet, byggentreprenad, eventuellt eget arbete påverkar slutkostnaden. Nackdelen med arkitektritat är att det kräver mer engagemang från dig som beställare. Ett katalioghus kräver ofta mindre ansvar och tid av dig som beställare. Det är färre val man behöver göra. De enklaste och mest standardiserade kataloghusen är förstås billigare än ett arkitektritat men generellt så är inte arkitektritat dyrare än ett kataloghus. Kataloghusen har generellt sämre materialval, konstruktion och värdeökning. Arkitektritade unika hus ritade från grunden är otvivelaktigt en bättre investering. OBS! Det går även att få unika arkitektritade hus som nyckelfärdigt hus.

27. Är det bättre om husen byggs i fabrik?

Det kan vara en fördel att bygga hus eller väggelement i fabrik men det är inte alltid det. För standardiserade små hus eller moduler där det är möjligt att montera hela huset i fabrik inklusive väggar och tak är det bra om de byggs inomhus. De som bygger husen får en torr, varm arbetsmiljö och det finns ingen risk för fukt eller mögelskador vid montering och inte heller vid placering av huset på plats. Ett stort problem med att bygga hus i block i fabrik är att det måste monteras på plats. Om det under monteringsdagarna är dåligt väder kan det medföra stora problem. Även om isoleringen är temporärt skyddad kan det komma in vatten som ger dolda fuktskador. Det borde inte vara tillåtet att montera Prefab hus vid dålig väderlek.

Det är bättre att bygga i lösvirke eftersom det är möjligt att kontrollera och mäta fuktkvoten i konstruktionen kontinuerligt. Vid ett bygge med pre-cut-stomme sker monteringen av takstolarna/takbalkarna bara några timmar senare än vid ett pre-fab-bygge. Skulle det regna under byggtiden finns det gott om tid för stommen att torka när ytterpanel etc monteras, vilket är en möjlighet som inte finns när det är pre-fab.

28. Prisjämförelse på nätet – varför saknas pris och innehållsförteckning?

Att en produkts innehåll och pris deklareras öppet anses numera självklart. Men inte i husbranschen.  Kraftig och påkostad marknadsföring bland husleverantörer blir istället avgörande för framgång när transparens och öppenhet saknas. Om leverantörer av hus öppet skulle redovisa hur mycket material i faktiska termer som varje huspaket innehåller skulle potentiella husköpare kunna göra prisjämförelser på nätet. I dagsläget är det mycket svårt att göra detta. Vi tror att utveckling av moderna professionella programvaror och en ökad digitalisering medför att husproducenter kommer att bli tvingade att redovisa vilka material de använder och hur mycket de använder till varje hus. En tydlig innehållsdeklaration gör det möjligt för de som ska bygga hus att göra jämförelser och ta välgrundade beslut. Tekniken för att enkelt göra en innehållsdeklarationer för hus finns redan. Nu är det bara en tidsfråga tills kunder börjar ställa krav och efterfråga den.

 

Share